EN | TH

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO45001 & 14001 Life Cycle Control การจัดการความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ISO45001 & 14001 Life Cycle Control การจัดการความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์ (Inhouse Trainning)
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ณัฐพงศ์ แพเรือง
หลักการและเหตุผล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆให้แก่พนักงาน และได้เสริมความรู้ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับระบบ ISO ต่างๆภายในบริษัท จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO45001&ISO14001 และทบทวนระบบต่างๆที่บริษัทได้รับการรับรองแต่ละระบบ และให้พนักงานตระหนักในการทำงานของแต่ละระบบต่างๆ
วันที่ 19 มิ.ย. 2567 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี