EN | TH

การตรวจประเมินมาตรฐาน BAP FEED MILL จ.เพชรบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินมาตรฐาน #BAP FEED MILL ( Best Aquaculture Practices ) ว่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Safety) และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ณ โรงงานผลิตอาหารกุ้ง จังหวัดเพชรบุรี จากบริษัท บูโรเวอริทัส เวียดนาม ( BV. Vietnam ) โดยมีคณะผู้บริหาร/คณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานตาม BAP AUDIT PLAN และให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ
โดยการตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารกุ้ง ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 เป็นไปตามขอบเขตงาน ข้อมูลรับรอง วิธีการตรวจสอบ ซึ่งมีหัวข้อกำหนดการตรวจโดยสังเขป ดังนี้
– Review document HACCP study / HACCP PLAN
– Site tour : แผนผังอาคารสถานที่ การจัดเก็บวัสดุและสารเคมี น้ำมันปลาและปลาป่น ความปลอดภัย การจัดการของเสีย
– Sampling for Traceability
– การประเมินข้อกำหนด BAP : ความปลอดภัยของอาหาร : HACCP & PRP/SSOP การตรวจสอบย้อนกลับ : ติดตามลูกค้าไปยังวัตถุดิบ, การควบคุมกระบวนการ, อัตราส่วน FFIF การบำรุงรักษา : แผน, บันทึก, การสอบเทียบ/การตรวจสอบ QC/QA: แผนการทดสอบ, รายงานการวิเคราะห์
– การประเมินข้อกำหนด BAP : การจัดซื้อ: การประเมิน/การประเมิน Supplier, FMFO และข้อมูลถั่วเหลือง การจัดการของเสียและการควบคุมสัตว์รบกวน : สัญญา คุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลพลังงานและน้ำ
– Review document Labor & Socia : ทบทวนเอกสารด้าน
แรงงานและสังคม: กฎหมาย ข้อบังคับ กฎภายใน และการฝึกอบรม
– Site tour & interview การเยียมชมสถานที่ สุขภาพ/ความปลอดภัยของพนักงาน การฝึกอบรม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารกุ้ง ที่ได้รับมาตรฐาน BAP เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ตอบโจทย์ความต้องการและความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่าย ทั้งภายในประเทศ และรองรับการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี