EN | TH

การตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP จ.สงขลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566 จากกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566
โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ สภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีย่อมทําให้การควบคุมกระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น GMP จึงเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP
– การตรวจมาตรฐาน GMP จะครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต อาทิ สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค การทําความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การควบคุมนํ้าใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การระบุและการสอบกลับของผลิตภัณฑ์ และการเรียกผลิตภัณฑ์คืน
– การตรวจมาตรฐาน HACCP การจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) โดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สําคัญหรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค
– การจัดการที่ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคจะช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ ตลอดจนมีระบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.ควนเนียง จ.สงขลา