EN | TH

การตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ปก
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยง ครั้งที่1 ประจำปี 2566 จากกรมปศุสัตว์
โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ สภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีย่อมทําให้การควบคุมกระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น GMP จึงเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP
– การตรวจมาตรฐาน GMP จะครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการด้านความพร้อมของสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิต อาทิ สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค การทําความสะอาดสถานที่ผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต การควบคุมนํ้าใช้ในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การระบุและการสอบกลับของผลิตภัณฑ์ และการเรียกผลิตภัณฑ์คืน
– การตรวจมาตรฐาน HACCP การจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) โดยเน้นการจัดการจุดที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็นจุดที่สําคัญหรือวิกฤตในการควบคุมอันตรายไม่ให้ไปสู่ผู้บริโภค
– การจัดการที่ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคจะช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ ตอบสนองต่อมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ ตลอดจนมีระบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี