06

EN | TH

การบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

ปกก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี