EN | TH

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1 cover copy
2 copy
3
4
5
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2566, พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ, พิจารณาอนุมัติการกำ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำ ปี 2567, พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท, พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ ห้องประชุม สกาย ชั้น 18 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 1 ซอยรามคำแหง 83/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567