06

EN | TH

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

LINE_ALBUM_E-EGM2.2564_๒๑๑๐๐๔_1
LINE_ALBUM_E-EGM2.2564_๒๑๑๐๐๔_3
LINE_ALBUM_E-EGM2.2564_๒๑๑๐๐๔_8
LINE_ALBUM_E-EGM2.2564_๒๑๑๐๐๔_0
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ) โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 2 จากขวา)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติแก้ไขการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PPPM-W4) ให้สามารถปรับราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564