06

EN | TH

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564

P1770499
P1770471
P1770480
P1770489
P1770466
P1770472
P1770462
P1770501
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (ที่ 3 จากขวา) ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง, พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564