EN | TH

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565

P1780696
P1780702
P1780703
P1780710
P1780712
P1780721
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระอื่น ๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค, อาคาร E1 ชั้น 3 , ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565