EN | TH

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ, นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอพร้อมทั้ง พิจารณารอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) , พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) , พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท , พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) , พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (PPPM-W6) , พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PPPM ESOP-W3) , พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ณ ห้องประชุม ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 1279/1 อาคารบอใบไม้
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30