EN | TH

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

PPPM ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
P1780564
P1780575
P1780578
P1780561
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565