EN | TH

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยนางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย ) นางสุพัตรา นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566