EN | TH

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2564

ซ้อมดับเพลิง
LINE_ALBUM_ฝึกซ้อม​ดับเพลิงแบะอพยพ​หนีไฟ64_๒๑๑๒๒๑_19
LINE_ALBUM_ฝึกซ้อม​ดับเพลิงแบะอพยพ​หนีไฟ64_๒๑๑๒๒๑_63
DSC_0209
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคสนาม และภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้ ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564