EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการทำงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการทำงาน สำหรับบุคลากรภายในองค์กร (Inhouse Trainning) โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โดยหลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
– ความสัมพันธ์ระหว่างคน ระบบ และองค์กร
– เป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร
– บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานยุคใหม่และผู้ช่วยหัวหน้างาน
– การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
– การวิเคราะห์และเข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการทำงานร่วมกัน
– การสร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
– แนวทางในการพัฒนาตัวเอง ความตระหนักถึงคุณค่าตนเอง
– คุณภาพและจริยธรรมในการทำงานที่มีความสุข
– การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
– การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด
– มนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมที่ดี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการทางความคิด การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการทำงาน ในระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยหัวหน้างาน เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
เมื่อวันที่ วันที่ 17 ส.ค. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี