EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก Forklift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยกForklift (Inhouse Trainning) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการใช้รถยก Forklift
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด นาย เมธี สวัสดิ์วงษ์
หลักการและเหตุผลเพื่อให้ความรู้และความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้รถยก ช่วยลดการประมาท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงการยกมาตรฐานฝีมือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆของรถยก ส่งเสริมทักษะในการขับขี่ให้ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถตรวจเช็ค บำรุงรักษาประจำวัน สร้างวินัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับรถยก
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยก
ประเภทของพาเลท
เทคนิคการเลือกซื้อรถยกมาใช้งาน
การใช้งานรถยกอย่างถูกวิธี
เทคนิคการควบคุมรถยกในพื้นที่จำกัด
การชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับรถยกที่ใช้ไฟฟ้า
#การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
การทดสอบมาตรฐานและคุณสมบัติของแรงงาน
วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้ง 7 สถานี (ในสนามทดสอบ)
วันที่ 19 ก.ย. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี