EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตรมาตฐาน GHPs & HACCP (Rev.5)

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตฐาน GHPs & HACCP Requirement (Rev.5) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร เพื่อรองรับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร สภาวะแวดล้อมพื้นฐาน และสภาวะการปฏิบัติงานที่กำหนดพื้นฐาน เพื่อให้องค์กรเตรียมความพร้อม และวางแผนในการปรับเปลี่ยนจากระบบ GMP & HACCP ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP และเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำหลักการและแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ GHPs ตลอดห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัย ประยุกต์ใช้กับหลักการของ HACCP อย่างเหมาะสมกับหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ปลอดภัย มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อสุขลักษณะที่ดีของอาหาร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี