EN | TH

การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น

5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร #ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น (Inhouse Trainning) สำหรับบุคลากรภายในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น ผู้ควบคุมปั้นจั่นประเภทปั้นจั่นชนิดติดตั้งอยู่กับที่
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันนวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม ว่าที่ร้อยโทธนพัต ว่องธัญกิจ และคุณน้ำทิพย์ เจ็กภู่
หลักการและเหตุผล เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้กับพนักงานเมื่อต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่น หรือผู้ที่บังคับปั้นจั่น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานกับปั้นจั่น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาปั้นจั่นในเบื้องต้นได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และตรงตามเป้าหมายในดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
หลักสูตรดังกล่าว มีหัวข้อหลักในการฝึกอบรม ดังนี้
#ภาคทฤษฎี
ความรู้พื้นฐาน
– กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการจัดการบริหารด้านความปลอดภัย
– มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
– บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น
– ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
ระบบฟ้าเบื้องต้น
ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch
การใช้สัญญาณมือ
วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และบำรุงรักษาตามระยะเวลา
#การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง
การทดสอบการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย. 2566 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม – บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี