EN | TH

กิจกรรม : งานกินปลา อำเภอพาน ครั้งที่ 4

งานกินปลา อำเภอพาน ครั้งที่ 4

คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย นางกนกวัลย์ วรรณบุตร และทีมงานขายอาหารปลา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกินปลา ครั้งที่ 4 ณ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 7-11 ธ.ค. 2560 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ผลิตอาหารปลาและกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ในอำเภอพาน ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ โดยการนำประวัติปลานิลพันธุ์จิตรลดา ที่ทรงเพาะเลี้ยงและพระราชทานไว้ เมื่อปี 2509 มาเผยแพร่ เพราะทรงเห็นว่าเป็นพันธุ์ปลาที่เจริญเติบโตไว สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเป็นอาหารได้ ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลได้พัฒนาเป็นธุรกิจการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชาว อ.พาน จนเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่สำคัญของภาคเหนือ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงปลานิลอำเภอพาน จึงรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ และ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองตลาดภายนอก เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย และแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปลานิล เป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ แล้วนำมาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการกินปลาขึ้นดังกล่าว