06

EN | TH

กิจกรรม : พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรพนักงาน ประจำปี 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตั้งเเต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี  ซึ่งเป็นบุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี เข้าร่วมรับมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 45 ทุน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสวัสดิการของพนักงานในด้านการศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต