EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอุบลราชธานี)

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณดวงกมล เดชมุงคุณ ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนวิจิตราพิทยา ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป