06

EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอ่างทอง)

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดอ่างทอง)

เมื่อวันที่ 19กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้าน เฮียไซ (ธีระพงษ์ฟาร์ม) จ.อ่างทอง ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป