EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดกาญจนบุรี)

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปีที่ 12 (จังหวัดกาญจนบุรี)

เมื่อวันที่ 22กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560   ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป