EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนพิชัย และ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจาก โรงเรียนพิชัย มหาวิทยาลัยรัชภัฎอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จ.อุตรดิตถ์ โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป