06

EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ตะวันออก

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ตะวันออก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง คุณสุวรรณี โรจน์พานิช และ ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร จ.จันทบุรี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาจาก โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป