EN | TH

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้านแพโชคสี่ทิศ ร้านเอส.ที.ฟาร์ม จ.นครปฐม และร้านณัชชาฟาร์ม จ.สุพรรณบุรี ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม และโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติสืบไป