EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณสวิตต์ แป้นมา และ คุณวัชรพงษ์ น้อยนิล ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงในแบบ “วิถีแห่งไทยลักซ์” ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองละวาน ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายเฉลียว ยั่งยืน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองละวาน นายเจษฎา เจนวิทยาสากล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำอาหารปลาที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ และสามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเผื่อแผ่สู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย