EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคเหนือ

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559

ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทางภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โรงเรียนศรีดอนมูน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ โรงเรียนบ้านศาลา อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ

จัดทำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆ

และเป็นการส่งเสริมการเรียน การสอน เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน

ตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย