06

EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคอีสาน

โครงการประมงโรงเรียนปี 8 ณ โรงเรียนทางภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีมอบอาหารปลา ในโครงการประมงโรงเรียนปีที่ 8 ประจำปี 2559

ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทางภาคอีสาน ได้แก่โรงเรียนบ้านคาบ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำต่อเนื่องทุกปี
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียน การสอน เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
ตลอดจนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันได้อีกด้วย