EN | TH

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดสุรินทร์)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดสุรินทร์)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานคณะกรรมการ CSR และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณไว สายกระสุน ร้านตาไวฟาร์ม ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560” ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 โดยการมอบอาหารปลา พร้อมแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงในแบบ “วิถีแห่งไทยลักซ์” ให้แก่โรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุรชิต เนื้อละออ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียน/โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่าง ๆ สามารถนำอาหารปลาที่ได้รับมาต่อยอดความรู้ และสามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเผื่อแผ่สู่ชุมชนรอบข้างอีกด้วย