EN | TH

กิจกรรม : โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน”  โดยการปรับภูมิทัศน์ภายในบริษัทฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการปลูกต้นไม้หลายประเภท ทั้งไม้ผลและไม้ยืนต้น นอกจากนี้บริเวณเพาะปลูกดังกล่าวยังมีการขุดลอกร่องน้ำ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนอีกด้วย