EN | TH

กิจกรรม : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561  โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด. เทคนิคอาสา 1 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โรงเรียนลำดับที่ 3 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย ร้อยตำรวจเอก ธวัช ปั้นแหน่ง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344, พันตำรวจตรี พยนต์ สถานกอง ครูใหญ่ รร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานประมงจังหวัดตาก นำโดย นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง ประมงจังหวัดตาก , หน่วยงานเกษตรอำเภอ นำโดย นายเนติกร สุธิชาติ เกษตรอำเภอท่าสองยาง, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น นำโดย นายอานนท์ ดอยสกุลไกล กำนันตำบลแม่อุสุ ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561