EN | TH

กิจกรรม : “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนชายแดนไทย”

“โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนชายแดนไทย”

“โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนชายแดนไทย”

โดยความร่วมมือของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ให้กับโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “ต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรง รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และมีความรู้ทางด้านการเกษตร ด้านโภชนาการ ซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และได้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม”

กล่าวย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน บริษัทไทยลักซ์ฯ มีการจัดทำ “โครงการประมงโรงเรียน” แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยการมอบอาหารปลา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในถิ่นทุรกันดาร ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึง 8 ปี และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการนำร่องต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี และ โรงเรียน ตชด.บ้านบาโรย จ.สงขลา ทำให้พบว่ายังมีโรงเรียน ตชด.ที่ขาดแคลน และต้องการได้รับการสนับสนุนอาหารปลาอยู่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นในปี 2560 นี้ เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการจัดโครงการประมงโรงเรียน และ ครบรอบ 30 ปี ของบริษัทฯ จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทำ “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยการมอบอาหารปลาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 207 โรงเรียน ซึ่งได้กำหนดแผนการส่งมอบอาหารปลาให้แก่ 23 โรงเรียนต้นแบบดังกล่าว