06

EN | TH

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายชาญชัย นุชเรือน
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นายประวีณ ดีขจรเดช
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน