EN | TH

งานสัมมนาวิชาการ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จ.ปัตตานี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ แก่กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จ.ปัตตานี นำโดย คุณสมพร สุวรรณโอภาส ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี
โดยมีหัวข้อสัมมนาและท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. โปรตีนไฮโดรไลเสตกับการผลิตอาหารกุ้ง : โดย ดร.วิเชียร ยงมานิตชัย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด
2. การพัฒนาอาหารกุ้ง : โดย คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ตลาดแบบนี้ เอาตัวรอดอย่างไร : โดย น.สพ.สุวรรณ ยิ้มเจริญ กรรมการ บริษัท อไลฟ์ ฟีด จำกัด
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดกุ้ง นำเสนอทางเลือกในการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับกุ้ง เสริมด้วยอาหารกุ้งคุณภาพ ที่ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย กุ้งดูดซึมดี มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้การเพาะการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ต้องการของตลาด และตรงกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนี้ยังแนะนำเทคนิควิธีการทำตลาดอย่างเหมาะสม ยกระดับความเป็นมืออาชีพ สามารถนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ร้านอาหารโรงปี๊บ อ.เมือง จ.ปัตตานี