EN | TH

จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A

ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕_13
ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕_3
ผถห_0.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕
ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕_12
ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕_8
ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕
ผถห.กู้ TLUXE205A_๒๑๐๔๐๕_9
previous arrow
next arrow

ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากขวา) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น TLUXE205A เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกข้อตกลงเรื่องการชำระส่วนต่างของเงินที่ได้จากการขายหุ้น STAR ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ในราคาที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ที่ 60,000,000 บาท ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขายหุ้น STAR และนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวทั้งหมดมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.15 ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติตามวาระดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ