EN | TH

จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

122507809_3815762651769846_1201605952878049691_o
ซ้อมดับเพลิง_๒๐๑๐๒๗_1
ซ้อมดับเพลิง_๒๐๑๐๒๗_19
ซ้อมดับเพลิง_๒๐๑๐๒๗_6
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถจัดการภาวะฉุกเฉินในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา และวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี