06

EN | TH

จัดอบรมหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์

ปกโฟลลิฟ
P1630546
P1630662
S__21438468
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟท์ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เน้นพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะต่าง ๆ ในการขับรถยกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถยก เคลื่อนย้ายสินค้า และควบคุมรถยกได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม และ บริเวณลานขึ้นลงวัตถุดิบกุ้ง บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม