06

EN | TH

จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

114705490_3545462195466561_6376393148679425544_o
111165207_3545463782133069_5336784610707509655_o
115723311_3545464145466366_1181287450764005756_o
116555585_3545462445466536_7669998224663191169_o
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างถูกต้องตรงกัน มุ่งเน้นและเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน สร้างปัจจัยทางบวกในที่ทำงาน และทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563