EN | TH

จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมสัตว์พาหะ

P1630301
P1630307
สัตว์พาหะปก
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะรวมถึงการควบคุมพื้นที่ไม่ให้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเข้ามาของแมลงและสัตว์พาหะ และนำความรู้ไปปฎิบัติงานด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึง เทคนิคการวิเคราะห์และควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เมื่อเกิดกรณีระบาด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม