EN | TH

จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่

P1620753
P1620823
อบรม5ส_
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตัวกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม