EN | TH

จัดอบรมหลักสูตร  5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

P1620753
P1620823
อบรม5ส_
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร  5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำ ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นการสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่องค์กร เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม