EN | TH

จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017

อบรมการiso
P1620205
P1620224
P1620270
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดแนวทางต่างๆ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนางาน เตรียมความพร้อม และรักษามาตรฐานการเป็นห้องปฎิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563