06

EN | TH

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อฯ

P1790345
P1790376
P1790355
P1790375
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในโรงงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการของบริษัทฯ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565