06

EN | TH

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

LINE_ALBUM_ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 25365_๒๒๐๓๒๕_1
LINE_ALBUM_ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 25365_๒๒๐๓๒๕_2
LINE_ALBUM_ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 25365_๒๒๐๓๒๕_3
LINE_ALBUM_ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 25365_๒๒๐๓๒๕_0
previous arrow
next arrow

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ การ์ดไม่ตก โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565