06

EN | TH

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา

ตรวจสุขภาพประจำปี-โรงงานสงขลา
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพ​ปี64_๒๑๑๒๐๑_1
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพ​ปี64_๒๑๑๒๐๑_15
LINE_ALBUM_ตรวจสุขภาพ​ปี64_๒๑๑๒๐๑_18
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงาน จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี สามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564