EN | TH

ต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน

439843
439838
494005
439388
previous arrow
next arrow
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับปลัดอำเภอควนเนียง และผู้ช่วยสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการดำเนินการปฏิบัติ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และมีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบาย ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19