EN | TH

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต
P1790336
P1790327
P1790289
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
ซึ่งในครั้งนี้ นายอริญชัย ชัยศร พนักงานบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรจากสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นจำนวน 24 ครั้ง
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565