06

EN | TH

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0003
กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0004
กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0008
กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0009
กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0010
กิจกรรมบริจาคเลือด_๑๙๑๐๑๕_0011
previous arrow
next arrow

 

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตสำหรับนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562