EN | TH

พีพี ไพร์ม คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

1
2
3
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยกรรมการและคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว จากประธานกรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ
เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12.6 การผลักดันกิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในการรายงานประจำปีของบริษัท ร่วมกัน
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงตระหนักเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว เมื่อวันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร