EN | TH

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงาน จ.สงขลา

8764 ตรวจโรงงาน_๒๑๐๗๐๘_5
8764 ตรวจโรงงาน_๒๑๐๗๐๘_8
8764 ตรวจโรงงาน_๒๑๐๗๐๘_2
8764 ตรวจโรงงาน_๒๑๐๗๐๘_9
previous arrow
next arrow
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอฯ, จัดหางาน, ประมงจังหวัดฯ, นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ, นายอำเภอเมืองสงขลา, นายอำเภอควนเนียง, ผกก.สภ.เมืองสงขลา, ผกก.สภ.ควนเนียง, นายกเทศบาลตำบลบางเหรียง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทโรงงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไป (โรงงานสงขลา) ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนโยบายบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ไวรัสโควิด-19) ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการจัดการโรคระบาด ตลอดจนด้านการสื่อสาร ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564